ALGEMENE
VOORWAARDEN
Algemene voorwaarden Bulb
Laatste wijziging: 25 november 2015

Onderstaand document betreft de Algemene Voorwaarden van Bulb. Deze zijn zowel van toepassing op de website van Bulb als op mondelinge en schriftelijke afspraken.

Deze voorwaarden zijn op toepassing van film en videoproducties door Bulb. Voor onze drone producties en webdesign zijn andere voorwaarden van toepassing. Deze zijn te vinden op de desbetreffende website.  

KvK 51137704

1. Offerte
Voor elke opdracht wordt er door Bulb een offerte samengesteld. Hierin worden de werkzaamheden duidelijk omschreven. Tevens zal er in de offerte een termijn gesteld worden wanneer het eindproduct uiterlijk wordt aangeleverd. Indien er sprake is van meerwerk vervalt dit benoemde termijn en zal de datum op de nieuwe offerte worden gehandhaafd. (Zie 2. Meerwerk)

De offerte is vrijblijvend en tot 2 weken na dagtekening geldig.

Als de klant akkoord gaat met de offerte dient dat bevestigd te worden door de offerte te ondertekenen en te retourneren. Bij een digitale offerte dient de klant door middel van een reply op de mail met de offerte een akkoord te geven. 

Als er in de offerte voorwaarden opgesteld worden, anders dan in de algemene voorwaarden, vervallen automatisch de desbetreffende voorwaarden als in de algemene voorwaarden.

2. Meerwerk
Indien er tijdens de productie/opdracht wijzigingen worden doorgegeven vanuit de klant waardoor de door Bulb omschreven werkzaamheden in de offerte zodanig worden overstegen, is er sprake van meerwerk.

Bulb zal hier duidelijk over communiceren richting de klant en er zal afhankelijk van de hoeveelheid extra werk een nieuwe offerte opgesteld worden.

De nieuwe offerte zal net als de oude offerte door de klant bevestigd moeten worden via post of e-mail. (Zie 1. Offerte). Voor deze offerte gelden dan ook de nieuwe afspraken zoals daarin omschreven.

3. Contactpersoon
Voor iedere opdracht wijst Bulb één contactpersoon aan. Alle communicatie tussen Bulb en de opdrachtgever loopt via deze persoon. De contactpersoon is degene die de offerte naar de klant verstuurt. De contactpersoon vanuit de opdrachtgever is voor ons degene die Bulb benadert voor de opdracht. Indien de klant een ander persoon aanwijst zullen wij daar verder mee in overleg gaan.

Indien de communicatie tussen Bulb en de opdrachtgever hinder oplevert kan Bulb ten alle tijden de contactpersoon wijzigen. Bulb zal hierover duidelijk communiceren naar de klant.
De contactpersoon staat los van degene die uiteindelijk de werkzaamheden uitvoert. Bulb zal kijken welke mensen zij hier het meest geschikt voor consequent vindt.

4. Reis – en verblijfskosten
Wij maken onderscheid in 2 soorten reiskosten afhankelijk van de productie en reismethode.

1. Eigen vervoer
We hanteren €0,19 per gereden kilometer. Bij ritten langer dan 2 uur bedragen de reiskosten 25 euro per uur.

2. Openbaar vervoer
Indien wij met het openbaar vervoer reizen zullen we reiskosten zoals NS deze op de officiële website vermeld, hanteren. Deze kosten zijn zonder eventuele kortingen. Wij zullen altijd duidelijk communiceren wat onze reismethode is en zullen de reiskosten in de offerte vermelden.

Indien er sprake is van verblijfskosten dienen deze door de opdrachtgever betaald te worden. Ook deze kosten zullen op de offerte verschijnen.

5. Montage
Om de kosten laag te houden hanteren we voor de montage een 3-versie methode. Dit houdt het volgende in:

Versie 1
Bulb stuurt de klant een gecomprimeerde variant door van de montage. Hier kunnen nog kleine foutjes in zitten. De klant geeft feedback over de montage en Bulb zal eventuele op- en aanmerkingen verwerken in de tweede versie.

Versie 2
Aan de hand van de feedback uit versie 1 wordt de montage aangepast en zal Bulb zo snel mogelijk deze aangepaste versie (versie 2) weer doorsturen naar de opdrachtgever.

De opdrachtgever heeft nu voor de laatste keer de kans feedback aan te leveren op de montage die vervolgens zal worden toegepast op versie 3.

Versie 3
Met de feedback uit versie 2 wordt de montage nog aangepast. Daarna wordt de definitieve versie opgestuurd. de productie is nu klaar.

Indien de opdrachtgever nu toch nog aanpassingen wil doorvoeren is dat mogelijk. Dit wordt dan als meerwerk in rekening gebracht (Zie 2. Meerwerk).

6. Muziekrechten
Als er gebruik wordt gemaakt van copyright beschermde muziek, moeten er muziekrechten worden betaald. Dit moet betaald worden aan de stichting Buma Stemra. Bulb kan een schatting van de kosten maken. Deze kosten zullen in de offerte worden opgenomen maar kunnen in de factuur hoger of lager uitvallen. Dit heeft te maken met de complexe tarieven van stichting Buma Stemra.

Het is ook mogelijk royalty free muziek te kopen. Hiermee worden met een duidelijk en helder bedrag alle muziekrechten in éne keer betaald.

7. Auteursrecht
Alle door Bulb geproduceerde tekst, geluid en beeld (formats, scripts, draaiboeken, concepten, videobeelden, foto’s, animaties et cetera) vallen onder het auteursrecht en zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal dient toestemming te worden verleend door de auteur.

8. Intellectueel eigendom
Setups, camera instellingen, montage documenten, templates, designs formulieren en workflow zijn intellectueel eigendom van Bulb en worden niet beschikbaar gesteld.

9. Copyright
Het copyright (recht om kopieën te maken) blijft bij Bulb. Een opdrachtgever dient toestemming te vragen aan Bulb om meer kopieën van een productie te maken. Copyright is wel verhandelbaar. Klanten kunnen dus het recht kopen zelf onbeperkt kopieën te maken.

In geval van copyright schending is Bulb niet aansprakelijk dan noch verantwoordelijk voor eventuele claims van derden.

10. Beeldmateriaal (footage)
Tenzij anders afgesproken, wordt het opgenomen beeldmateriaal niet beschikbaar gesteld. Bulb kan tegen een jaarlijkse vergoeding de beelden opslaan op een HDD, SSD, of DVD-ROM.

Bulb is niet aansprakelijk voor verlies van het beeldmateriaal door technisch toedoen.

Als er geen afspraken worden gemaakt over opslag zal Bulb naar eigen inzicht het materiaal opslaan of vernietigen.

11. Betaling
Bulb hanteert een standaard betalingstermijn van 21 dagen. Er wordt uit gegaan van de dagtekening op de factuur.

Bij het niet tijdig betalen van de factuur gelden de volgende termijnen en kosten:

1. Eerste herinnering:
Termijn 10 dagen
Geen extra kosten

2. Tweede herinnering:
Termijn 10 dagen
€25 administratiekosten bovenop de factuur.

3. Derde en laatste herinnering:
Incassokosten en wettelijk verplichte rente.
Bulb bepaald door wie de incasso wordt uitgevoerd.

12 Eigendomsvoorbehoud
De opdrachtgever is pas eigenaar over de productie nadat de betaling door Bulb is ontvangen.

Let op: ‘eigenaar’ betekend niet dat het auteursrecht en copyright ook bij de opdrachtgever liggen. (Zie 9. Copyright, 7. Auteursrecht).

De opdrachtgever wordt alleen eigenaar van het in de omschreven af te leveren product of dienst.

13. Aansprakelijkheid
Bulb is aansprakelijk voor aantoonbare schade tot een maximum van het offerte bedrag.

 

Laatste wijziging: 25 november 2015